زمان برنامه اي شماره پروازمبدامقصد وضعيت زمان واقعي هواپيما
------50025002500250025002ماهان
------50025002500250025002ماهان
------50025002500250025002ماهان
------50025002500250025002ماهان
------50025002500250025002ماهان
------50025002500250025002ماهان